Truyền thuyết về Vua người lính

Truyền thuyết về Vua người lính

The Soldier King Legend

Nội dung phim Truyền thuyết về Vua người lính

Mô tả trải nghiệm trưởng thành của một nhóm tân binh từ tự do đến thế hệ "Bing Wang". Đây là quá trình chuyển hóa từ tư tưởng, tinh thần sang thể lực và nhận thức.