Handyman Saitou in Another World

Handyman Saitou in Another World

便利屋斎藤さん、異世界に行く

Nội dung phim Handyman Saitou in Another World

Saitou là một người siêng năng bình thường được chuyển đến một thế giới khác, nơi các kỹ năng của anh ta rất hữu ích. Anh ấy bắt đầu thực sự hiểu ý nghĩa của việc được cần đến.