Cách Mạng Tân Hợi

Cách Mạng Tân Hợi

1911 Revolution

Nội dung phim Cách Mạng Tân Hợi

Cách mạng Tân Hợi là một biên niên sử nghệ thuật về cuộc Cách mạng Tân Hợi bắt đầu vào năm 1911 và đặt dấu chấm hết cho nhà Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.